Kort verslag IDC congres 2023

Bestuur SDNIDC

September 2023 te Bratislava, Slowakije

1 Opening congres
Opening door voorzitter om 10.15 uur en heet ieder welkom.

2 Vaststellen aanwezigen:
Er zijn 24 landen vertegenwoordigd, 2 landen hebben nog geen stemrecht omdat zij nog geen 2 jaar lid zijn.

3 Verslag vorige vergadering in Kroatië
Verslag vorige vergadering (september 2022) wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4 Verslag secretaris
Jaarverslag wordt door secretaris voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen.

5 Nieuw IDC lid: Finland 2
De 2e Finse club heeft zich voorgesteld. Daarop gaf de 1e Finse club een negatieve. SDN heeft gereageerd dat bij de 2e club in Nederland ook zo ging, maar dat de 2 clubs nu goed samenwerken. Twee clubs kan dan ook positief zijn. 
De vergadering heeft de 2e club toegelaten. Op 1 stem na waren alle leden akkoord.

6 Jaarbericht Thomas Becht
Gesproken over positieve ontwikkeling in de samenwerking. Thomas gaf aan om niet via social media te discussiëren, maar open met de persoon waarom het gaat b.v. per telefoon.

Het IDC bestaat dit jaar 45 jaar en dit jaar is een jubileumjaar. Er is een nieuw logo dat is overgenomen in diverse uitingen: stikkers, vlaggen en vaandels. Voor elke club heeft het IDC stickers die na afloop opgehaald kunnen worden. 

Italië wilde een ZTP organiseren op 12 september 2023. Begin september kwam de aanvraag bij de DV binnen deze werd afgewezen. De regels zijn dat minimaal 6 weken voor de datum van het ZTP alle formulieren binnen moeten zijn bij de DV. Na de 1e afwijzing is er een 2e aanvraag bij de DV ingediend en ook afgewezen omdat de 6 weken niet gehaald konden worden. Nu stelt de DV dat een Duitse keurmeester het ZTP zal moeten afnemen. De regels zijn voor ieder land gelijk.

Amerika is geen FCI lid. Om aan de Europese regels te kunnen voldoen en te kunnen deelnamen aan evenementen zal Amerika toe moeten treden tot FCI.

Statutenwijziging, bij afwezigheid van de president treedt de vice-president op als vertegenwoordiger. In de statuten staat dat dit een Duister moet zijn. Nu is de vice-president een Kroaat. De wijziging zal zijn dat de vice-president geen Duitser hoeft te zijn.  

De vergadering gaat akkoord met deze statutenwijziging.

7 Jaarbericht zuchtwartsobmann Rudi Killmaier
Rudi Killmaier heeft via statistieken laten zien welke uitslagen er in Duitsland bekend zijn. Tevens heeft hij gesproken over het uiterlijk van de Dobermann, over plus- en minpunten.

De honden worden te groot waardoor er meer blessures aan kruisbanden (scheuren) komen enz. Het hoofd van Dobermanns is door de ontwikkeling van de grootte ook veranderd en gaan lijken op dog-achtige. Hoofdzakelijk bij de reuen komt het voor dat deze geen correcte lip-aansluiting meer hebben, dus met open mondhoeken en weinig pigment op het slijmvlies.

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om de fok te verbeteren en de negatieve ontwikkeling te stoppen. Vanaf nu zal bij twijfel, te groot of te kleine Dobermann, gemeten worden op shows en indien die honden niet aan de rasstandaard voldoen krijgen ze een ZG.

8 Jaarbericht Tamas Dohoczki:
Tamas Dohoczki leest de behaalde resultaten voor over 2022 en 2023 (tot nu toe). Er zijn geen bemerkingen vanuit de vergadering.

9 Thema’s
9.1 Roland Beunekens heeft gekozen om vrijwillig terug te treden uit het bestuur van het IDC.

Thomas Becht bedankt Roland Beunekens voor zijn jarenlange inzet en het vele werk dat hij heeft verricht voor het IDC. 

Het IDC bestuur heeft ervoor gekozen om het IDC bestuur niet uit te breiden. De taak van penningmeester wordt overgenomen door Evi Torfs. Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar tegen deze benoeming.

9.2 Hanne Londahl (Denemarken) en Albert Verhoef (Nederland) hebben samen de Kascontrole uitgevoerd. 

Er is een ouderwetse ordelijke boekhouding gevoerd die na controle zonder enige bemerkingen is vastgesteld. De Kascommissie vraagt aan de vergadering om de penningmeester en het IDC bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Als Kascommissie over boekjaar 2023 worden Hanne Londahl (Denemarken) en Albert Verhoef (Nederland) gekozen.

9.3 Thomas Becht stelt voor om Ronald Beunekens als ere-lid te benoemen, De vergadering gaat hiermee akkoord. Een ere-lid is een titel zonder enige rechten.

Albert Verhoef vraagt waarom de ere-voorzitter, Hans Wiblishauser niet aanwezig is. Dhr. Becht antwoordt dat ook ere-voorzitter een titel is zonder rechten. 

9.4 De 1e Spaanse club is gestopt en bestaat niet meer. De 2e club heeft alle rechten in Spanje.

9.5 De overgebleven Spaanse club wil de kwalificatie voor deelname aan de IDC WM verlagen om meer deelnemers te kunnen sturen naar het IDC WM. De vergadering gaat niet akkoord met dit voorstel. De kwalificatie-eis blijft zoals deze nu is. Toelating teams per IDC-lid tot deelname IDC WM: 5 deelnemers en 1 reserve deelnemer per land.

9.6 SDN leest in Duits en Engels het opgestelde stuk voor over de gezondheid van het ras Dobermann.

Het opgestelde en voorgelezen stuk zal aan alle IDC-leden gezonden worden. De vergadering was positief verrast over de inbreng van SDN en de vergadering wil hier een vervolg op hebben. Er is aan de landen gevraagd om gezondheid uitslagen te zenden aan SDN. Dus SDN zal bij alle landen hierom gaan vragen.

9.7 Italië heeft volgens zijn bijdrage aan IDC 50% minder leden, van over de 1.000 naar 500 leden. Over dit punt is aan Italië opheldering gevraagd. Italië komt hier op terug omdat de president van Italië niet aanwezig was. 

10 IDC evenementen komende jaren:
10.1 2024 IDC WM + IDC congres Hongarije.
10.2 2025 IDC WM + IDC congres Kroatië + Slovenië.
10.3 2026 IDC WM + IDC congres Denemarken.
10.4 2027 IDC WM + IDC congres België.
10.5 Het IDC evenement dient te worden georganiseerd in het 1e volle weekend van mei en 1e volle weekend van september.

Voor het organiseren van IDC Show en IDC Africhting stelt het IDC bestuur per evenement € 3.500,00 beschikbaar.

11 Sluiting congres door Thomas Becht
Thomas Becht wenst iedereen een goede show en/of terugreis.