Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

Bestuur SDNNieuws, Raad van Beheer

Onderstaande mailing ontvingen wij van de Raad van Beheer.

 Oorspronkelijke tekst: Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest 

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef. 

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen. 

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoetkomen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken. 

Update: verhoging maximale leeftijd teef 

Onze bovenstaande mededeling over het verhogen van de maximale leeftijd heeft tot enkele vragen van rasverenigingen en onduidelijkheden geleid. Het effect van het besluit om de maximumleeftijd van 8 naar 9 jaar te verhogen is tweeledig: 

Tot 17 april 2020 was het fokken met een teef waaruit eerder pups zijn geboren ouder dan 8 jaar een kynologisch strafbaar feit, te weten strijd met artikel VIII.1 lid 3 Kynologisch Reglement (KR). Het verhogen van de leeftijd naar 9 jaar betekent dat met ingang van 17 april 2020 fokkers, die een teef inzetten bij de fokkerij, die ouder is dan 8 jaar, doch jonger kan 9 jaar niet tuchtrechtelijk zullen worden vervolgd. Het bestuur loopt daarmee vooruit op een nog door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer goed te keuren wijziging van het KR, die wel vooruitlopend daarop in het KR is opgenomen om hierover geen onduidelijkheid te laten ontstaan. 

Rasverenigingen mochten voor de teef, waaruit eerder pups zijn geboren, tot 17 april 2020 geen hogere leeftijd in het VerenigingsFokreglement (VFR) opnemen dan 8 jaar (96 maanden). Sommige verenigingen hielden deze maximumleeftijd aan, andere verenigingen kozen voor een maximum leeftijd van 6 of 7 jaar. Thans ontstaat de ruimte voor de Algemene Vergadering van de rasvereniging om het VFR op dit punt aan te passen en – zo men dat wenst – een leeftijd tot 9 jaar in het VFR op te nemen.

Dat is uiteraard geen verplichting. Het gaat hier om een maximum leeftijd voor alle rassen en het is zeer wel denkbaar, dat er rassen zijn waarvoor de maximum leeftijd van 9 jaar niet verantwoord wordt geacht. Als daar dus geen aanleiding toe bestaat, kan de rasvereniging vanzelfsprekend ook besluiten de huidige maximale leeftijd niet te wijzigen en het laten zoals het nu is. Zo’n situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij rasverenigingen, waarbij in de afgelopen Algemene Vergadering(en) na rijp beraad voor het betreffende ras een lagere maximum leeftijd is vastgesteld of gehandhaafd. 

Als binnen uw rasvereniging wel de behoefte bestaat aan een hogere maximum leeftijd, dan rijst de vraag op welke wijze daartoe kan worden gekomen. 

Wellicht heeft uw vereniging in haar reglementen een dispensatiemogelijkheid opgenomen en kan daarvan door het bestuur gebruik worden gemaakt vooruitlopend op een formele wijziging van het VFR. Als dat niet het geval is, dan zal als gezegd het VFR hierop moeten worden aangepast. Formeel moeten wijzigingen van het VFR goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de rasvereniging. Dat is gedurende de Coronacrisis lastig, zo niet onmogelijk. Wat wel een optie zou kunnen zijn, is om hierover een schriftelijke ledenraadpleging uit te schrijven, zodat u als bestuur in elk geval informatie krijgt over hoe de leden van uw vereniging over de verhoging van de maximum leeftijd denken. 

U kunt natuurlijk ook datgene doen wat het bestuur van de Raad van Beheer gedaan heeft, namelijk de verhoging van de leeftijd invoeren vooruitlopend op een nog nemen goedkeuringsbesluit van uw Algemene Vergadering. Wij adviseren om die lijn alleen te volgen wanneer u uit eerdere beraadslagingen binnen uw vereniging heeft kunnen opmaken, dat de wens om tot een verhoging van de maximum leeftijd te komen breed gedragen wordt. 

Dit is en blijft echter de keuze van het bestuur van de rasvereniging, die weloverwogen moet worden gemaakt om te voorkomen dat u straks in uw Algemene Vergadering wordt ‘teruggefloten’. 

Noot: het bestuur van Sport Dobermann Nederland heeft besloten de maximale leeftijd van de fokteef niet te verhogen en vast te houden aan ons Verenigings Fok Reglement.