Het nieuwe coronaprotocol

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

1 oktober 2020

Geachte dames en heren keurmeesters en geacht bestuur, 

In onze brief van 14 augustus 2020 (CWH GB 20-090) sprak de CWH de vrees uit dat de genomen Covid-19 maatregelen voor evenementen na 01 september 2020, niet voldoende zouden zijn. Helaas is dit met de aankondiging van nieuwe maatregelen op maandag 28 september een feit geworden. Om deze reden vervalt het protocol dat in de brief van 14 augustus is gepubliceerd en is onderstaand protocol met directe ingang van kracht. De nieuwe maatregelen zullen op dinsdag 20 oktober a.s. worden geëvalueerd. Hopelijk kan er een versoepeling komen maar reëler is het om rekening te houden met een langere periode waarin de maatregelen van kracht zullen zijn. Ook nu weer vraagt de CWH van u om het protocol strikt na te leven. 

Wij verzoeken u ook weer om deze brief te communiceren naar uw leden. 

Met vriendelijke groet, namens de CWH 
Gerard Besselink Secretaris CWH 

PROTOCOL

Protocol Dit protocol is bedoeld voor evenementen en trainingen. Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid van mens en dier, ze zijn geldig voor de duur van de wettelijke beperkingen in Nederland en tot de overheid nieuwe maatregelen neemt. De veiligheidsregio waar uw vereniging onderdeel van is, kan aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes, stellen. 

1. Trainingen
• De basisregels worden gehandhaafd
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• De sportkantines zijn gesloten. 

2. Examens
• De basisregels worden gehandhaafd
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• De sportkantines zijn gesloten
• Gezondheid check voor deelnemers
• Aantal aanwezigen maximaal 40
• De administratieve afhandeling kan wel in de kantine plaatsvinden
• Uitreiken diploma’s buiten 

3. Wedstrijden
• De basisregels worden gehandhaafd
• Toeschouwers zijn niet toegestaan
• De sportkantines zijn gesloten
• Gezondheid check voor deelnemers
• Aantal aanwezigen maximaal 40
• De administratieve afhandeling kan wel in de kantine plaatsvinden
• Uitreiken boekjes direct nadat de administratie hiermee gereed is
• Er is een bescheiden afsluiting 

Algemeen: 
1. Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te zijn door middel van een hesje of iets dergelijks.
2. Er dient voor het betreden van het terrein een actieve uitvraag te zijn over mogelijke klachten bij deelnemers en bezoekers. 

Identificatie: 
3. Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter norm, er worden geen handen geschud.
4. De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, draagt handschoenen. 
De geleider geeft zijn (aangelijnde) hond een commando zit, af of sta en neemt 1.5 meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd zonder mondbescherming.

VZH
5.
Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voorschriften. Ook hier is de 1.5 meter norm van toepassing.

Afd. A: Speuren
6.
In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphand-schoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het speuren meldt de deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen aan de keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger.

Afd. B: Gehoorzaamheid
7.
Voor het begin van afd. B tijdens een wedstrijd geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examenleider die handschoenen draagt.
8. De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester aangeven plaats. Als een apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening worden gedesinfecteerd. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger. Tijdens een examen kan de geleider het eigen apporteerblok zelf op een daarvoor aangewezen plek leggen. Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee.

Afd. C: Pakwerk
9.
Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand.

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden.
Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven.

Aanvullend voor Reddinghonden
Afdeling A (Zoekwerk) Vlakterevieren, Puinzoeken, Mantrailen en Speuren:

Verwijzingen: Bij het beëindigen van de verwijzing houdt de hondengeleider minimaal 1,5 meter afstand van de gevonden persoon. Hij mag de hond in de directe nabijheid van de verwijzing ophalen of bij zich roepen.
Afdeling B (Appèl en hindernissen Vlakterevieren, Puinzoeken, Mantrailen en Speuren:
Dragen en overgeven: Zowel de hondengeleider als de drager zijn verplicht mondbescherming te dragen.

Aanvullend voor Herding
10. De obstakelonderdelen die door een geleider worden aangeraakt, dienen tussen twee deelnemers door te worden schoongemaakt. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger.
11. De keurmeester heeft een mondkapje op zak voor het geval deze toch dichter bij een persoon dient te komen dan de voorgeschreven 1.5 meter. De keurmeester ontsmet/wast regelmatig de handen.
12. De EHBO-er beschikt over mondkapjes en handschoenen voor als deze hulp moeten bieden binnen de voorgeschreven 1.5 meter.
13. De organisatie is verantwoordelijk voor het creëren van een opstelling zodat de 1.5 meter maatregel te allen tijde duidelijk en mogelijk is.

Extra aandachtspunten voor zover ze van toepassing zijn voor werkhondensporten
Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in geval van een eventuele besmetting in het team of groep (waarmee hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 10 dagen na die sportac-tiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten. Voor binnen sporters geldt bovendien dat zij – ook al heeft men afstand gehouden – een overig (niet nauw) contact zijn bij besmetting van een persoon die in dezelfde ruimte was als de binnensporter.

Contactsport: tijdens de trainingen en wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden. Daarbuiten wordt de onderlinge afstand van 1.5 meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom is het advies om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.

Bij de werkhonden sport wordt geadviseerd om de anderhalve meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in verband met het aan te houden programma.