Opzegging bestuursleden RvB

Tanja van IngenNieuws, Raad van Beheer

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

Beste leden,

Naar aanleiding van de laatstgehouden Algemene Vergadering op 28 november j.l. hebben onderstaande bestuursleden zich beraden op de ontstane situatie. Wij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de leden een duidelijk signaal hebben afgegeven. Een signaal dat het ingezette beleid onvoldoende draagvlak heeft en dat de ingeslagen weg blijkbaar niet de weg is die de leden op willen. De verdeeldheid binnen de kynologie is onverminderd groot en, juist nu, is de kynologie gebaat bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het vertrouwen van de leden heeft.

Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten geven om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu plaats te maken willen wij de weg vrij maken voor een nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten. Wij zullen met ingang van vandaag onze bestuursfuncties neerleggen. Uiteraard kunnen de nieuwe bestuursleden een beroep op ons doen bij de overdracht van portefeuilles. Wij hopen dat de kynologie met de nieuw gekozen bestuurders gaan toewerken naar een situatie waarbij de onderlinge verdeeldheid wordt omgezet naar een brede en positieve samenwerking in het belang van de gezonde rashond.

Met vriendelijke groet,

Albert Hensema
Gabri Kolster
Andy Makkink
Jan Veeneman