Raad van Beheer stelt criteria ‘lege verenigingen’ vast

Bestuur SDNNieuws, Raad van Beheer

Al geruime tijd worden aan het bestuur van de Raad van Beheer vragen gesteld over verenigingen die wel lid zijn van de Raad van Beheer, maar die geen of nauwelijks kynologische activiteiten ontplooien. In artikel 7 lid 2 onder a van de Statuten juncto artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement zijn hierover weliswaar regels opgenomen, maar deze zijn summier. Want wat moet worden verstaan onder ‘niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied’?

Daarom heeft het bestuur van de Raad van Beheer een enquête afgenomen onder haar leden om hier beter invulling aan te geven. Deze is door 137 van de ruim 300 leden ingevuld.
De uitkomst van deze enquête is vervolgens gebruikt om nadere regels op te stellen, zodat het lidmaatschap van verenigingen die ‘niet langer of op onvoldoende wijze werkzaam is op kynologisch gebied’ opgezegd kan worden.

Deze nadere regels staan op de website van de Raad van Beheer: klik hier.

De regels treden op 1 maart 2020 in werking.